காகித மாளிகை
எழுதியவர் : முப்பாள ரங்கநாயகம்ம
மொழி பெயர்ப்பு: பா. பாலசுப்பிரமணியன்

kAkita mALikai (Telugu Novel of mUppALa rangkammA)
Tamil Translation by P. Balasubramanian
In tamil script, unicode/utf-8 format

காகித மாளிகை
எழுதியவர் : முப்பாள ரங்கநாயகம்ம
மொழி பெயர்ப்பு: பா. பாலசுப்பிரமணியன்This file was last updated on 15 May 2012.
Feel free to send corrections to the webmaster.