தீர்த்தகிரித் தேசிகரால் செய்யப்பட்ட
ஊற்றத்தூர் என்கின்ற இரத்தினபுரிப் புராணம்.
மூலமும் கந்தசாமி உபாத்தியாயர் உரையும்

irattinapurip purANam of tIrtakirit tEcikar
with the notes of kantacAmi upAttityAyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

தீர்த்தகிரித் தேசிகரால் செய்யப்பட்ட
ஊற்றத்தூர் என்கின்ற இரத்தினபுரிப் புராணம்.
மூலமும் கந்தசாமி உபாத்தியாயர் உரையும்