கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம்
அயோத்தியா காண்டம் (முதற் பகுதி) , படலங்கள் 1-5

rAmAyaNam
of kampar /canto 2 (ayOtyA kanTam), part 1
(paTalams 1-5, verses 1399- 2015)
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 10 June 2012.
Feel free to send corrections to the webmaster.