கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம் - அயோத்தியா காண்டம்
இரண்டாம் பகுதி, படலங்கள் 6 - 12

rAmAyaNam
of kampar /canto 2 (ayOtyA kanTam), part 2
(paTalams 6/12, verses 2016-2604)
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 16 June 2012
Feel free to send corrections to the webmaster.