பம்மல் சம்பந்த முதலியார் அவர்களின்
அமலாதித்யன் (நாடகம்)

amalAtityan (play)
by pammal campanta mutaliyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

பம்மல் சம்பந்த முதலியார் அவர்களின்
அமலாதித்யன் அல்லது
குர்ஜரத்து அரசிளங் குமரன் (நாடகம்)


This file was last updated on 2 November 2012
Feel free to send the corrections to the Webmaster