கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம்
மூன்றாவது - ஆரணிய காண்டம் (முதற் பகுதி) , படலங்கள் 1-6

rAmAyaNam
of kampar /canto 3 (AraNiya kAnTam), part 1
(paTalams 1-6, verses 2605- 3163)
In tamil script, unicode/utf-8 format
This file was last updated on 1 November 2012.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.