பஞ்சாபிக் கதைகள்
அனைத்திந்திய நூல் வரிசை
தொகுப்பு - ஹர்பஜன் சிங், வீழிநாதன் - மொழிபெயர்ப்பு

Punjabi Short Stories
Harbajan Singh (editor), Veezhinathan (Translation)
In tamil script, unicode/utf-8 format