மதுரைச் சொக்கநாதருலா.
புராணத்திருமலைநாதர் எழுதியது.
(உ.வே. சாமிநாதையர் குறிப்புரையுடன்)

maturaic cokkanAtar ulA
of purANat tirumalainAtar,
with the notes of U.Ve. cAminAtaiyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 18 December 2012
Feel free to send corrections to the webmaster.