குருபாத தாசர் அருளிய
குமரேச சதகம்

kumarEca catakam
of kurupAta tAcar
In tamil script, unicode/utf-8 format

குருபாத தாசர் அருளிய
குமரேச சதகம்


This file was last updated on 01 January 2013
Feel free to send corrections to the webmaster.