சுப்பிரமணியர் திருவிருத்தம்,
திருத்தணிகைத் திருவிருத்தம்.
தொட்டிக்கலை சுப்பிரமணியத்தம்பிரான்
சுவாமிகள் எழுதியது.

cupramaNiyar tiruviruttam and
tiruttaNikai tiruviruttam
of toTTikkalai cupramaNiya tampirAn
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 12 Feb. 2013.
Feel free to send the corrections to the webmaster.