கோம்பி விருத்தம் : மூலமும் உரையும்
வெ.ப. சுப்பிரமணிய முதலியார் இயற்றியது.

kOmpi viruttam
of ve.pa. cuppiramaNiya mutaliyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 20 Feb. 2013.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.