அரிச்சந்திர வெண்பா

ariccantira veNpA
In tamil script, unicode/utf-8 format

அரிச்சந்திர வெண்பா.