தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின் படைப்புகள் :
கபாடபுரம் (சரித்திர நாவல்)

kapATa puram (historical novel)
of nA. pArtacArati
In tamil script, unicode/utf-8 format

தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின் படைப்புகள் :
கபாடபுரம் (சரித்திர நாவல்)