கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம்
மூன்றாவது - ஆரணிய காண்டம்
(இரண்டாம் பகுதி) , படலங்கள் 7-11

rAmAyaNam
of kampar /canto 3 (AraNiya kAnTam), part 2
(paTalams 7-11, verses 3164-3809)
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 23 November 2013.
Feel free to send corrections to the webmaster.