வி.கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரியார்
இயற்றிய நூற்றொகுதி
3. மான விஜயம் (நாடகம்)

mAna vijayam
by V.K. cUryanArayaNa cAstiriyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

மான விஜயம் (நாடகம்)
(வி.கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரியார் அவர்கள்
இயற்றிய நூற்றொகுதி )