மனம்போல வாழ்வு
வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை மொழி பெயர்ப்பு

manam pOl vAzvu
of V.O. Chidambaram Pillai
(Tamil translation of 'As a man Thinketh' of James Allen)
In tamil script, unicode/utf-8 format

மனம்போல வாழ்வு
வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை மொழிபெயர்ப்பு


This file was last updated on 3 December 2013.
Feel free to send corrections to the Webmaster,