ரூபாவதி (நாடகம்)
வி.கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரியார்

rUpAvati (play)
by V.K. cUryanArayaNa cAstiriyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

தமிழ்மொழியின் வரலாறு
(வி.கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரியார் அவர்கள்
இயற்றிய நூற்றொகுதி - இரண்டாம் பகுதி )