பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம்
(திருவாலவாய் மான்மியம்)
1. மதுரைக் காண்டம், பாகம் 2 (படலம் 5-18)

tiruviLaiyATaR purANam - part 2
of paranjcOti munivar
In tamil script, unicode/utf-8 format

பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம் (திருவாலவாய் மான்மியம்)
1. மதுரைக் காண்டம், பாகம் 2 ( படலம் 5 -18)This file was last updated on 13 Jan. 2014
Feel free to send corrections to the webmaster.