வஞ்சி மாநகர்
மு. இராகவயங்கார் எழுதியது.

vanjci mAnakar
of mu irAkavaiyankAr
In tamil script, unicode/utf-8 format