கும்பேசர் குறவஞ்சி (நாடகம்)
ஸ்ரீ பாபநாச முதலியார் இயற்றியது

kumpEcar kuRavanjci (play)
of Sri pApanAca mutaliyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format