வாழ்க்கை நலம்
குன்றக்குடி அடிகள் எழுதியது.

vAzkai nalam
of kunRakkuTi aTikalAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 26 Feb. 2014
Feel free to send corrections to the webmaster.