சைவ எல்லப்ப நாவலரால்
அருளிச் செய்யப்பட்ட
"திருவருணைக்கலம்பகம்"

tiruvaruNaik kalampakam
of caiva ellappa nAvalar
In tamil script, unicode/utf-8 format

சைவ எல்லப்ப நாவலரால்
அருளிச் செய்யப்பட்ட
"திருவருணைக்கலம்பகம்"