பதிற்றுப்பத்து - மூலமும்
ஔவை துரைசாமி பிள்ளை விளக்க உரையும் - பாகம் 1

patirRRuppattu (with the commentary of
auvai turaicAmi piLLai) part 1
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 2 feb. 2014
Feel free to send corrections to the webmaster.