பதிற்றுப்பத்து /மூலமும் உரையும் - பாகம் 2
மூலமும் ஔவை துரைசாமி பிள்ளை விளக்க உரையும்

patirRRuppattu (with the commentary of
auvai turaicAmi piLLai - part 2
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 20 Feb. 2014
Feel free to send corrections to the webmaster.