பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம்
(திருவாலவாய் மான்மியம்)
இரண்டாவது - கூடற் காண்டம் - பாகம் 1 (படலம் 19-34)

tiruviLaiyATaR purANam
of paranjcOti munivar : canto 2, part 1
In tamil script, unicode/utf-8 format

பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம் (திருவாலவாய் மான்மியம்)
இரண்டாவது - கூடற் காண்டம் - பாகம் 1 ( படலம் 19-34)