சுப்ரமணிய சுவாமிகள் அருளிய
திருப்பேரூர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி

tiruppErUr patiRRuppattantAti
of cupramaNiya cuvAmikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

சுப்ரமணிய சுவாமிகள் அருளிய
திருப்பேரூர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி


This file was last updated on 25 April 2014.
Feel free to send corrections to the Webmaster.