அழகிய மணவாள தாசர் எனப்படும்
திவ்யகவி பிள்ளைப் பெருமாள் ஐயங்கார் எழுதிய
"108 திருப்பதி அந்தாதி"

108 tiruppati antAti
of piLLaip perumAL aiyankAr @ azakiya maNavALa tAcar
In tamil script, unicode/utf-8 format