பட்டணத்துப்பிள்ளையார் புராணம்

paTTaNattup piLLaiyAr purANam
In tamil script, unicode/utf-8 format

பட்டணத்துப்பிள்ளையார் புராணம்


This file was last updated on 28 June 2014.
Feel free to send corrections to the webmaster.