இராமபாரதி இயற்றிய
ஆத்திச்சூடி வெண்பா

AtticcUTi veNpA
of irAmapArati
In tamil script, unicode/utf-8 format

இராமபாரதி இயற்றிய
ஆத்திச்சூடி வெண்பா