சமீபத்திய மலையாளச் சிறுகதைகள்
எம். முகுந்தன் (தொகுப்பு)
: ம. இராஜாராம் (மொழிபெயர்ப்பு)

Recent Malayalam Short Stories
M. Mukundan (editor), M. Rajaram (translation)
In tamil script, unicode/utf-8 format

சமீபத்திய மலையாளச் சிறுகதைகள்
எம். முகுந்தன் (தொகுப்பு)
: ம. இராஜாராம் (மொழிபெயர்ப்பு)This file was last updated on 10 December 2014.
Feel free to send corrections to the webmaster.