அகநானூறு: களிற்றியானை நிரை
பாகம் 1 செய்யுள் 1-60
பொ.வே. சோமசுந்தரனார் விளக்கவுரைகளுடன்

akanAnUru - part 1 (verses 1-60)
with commentaries of po.vE. cOmacuntaranAr
In tamil script, unicode/utf-8 format