அகநானூறு: களிற்றியானை நிரை
பாகம் 2 செய்யுள் 61-120
பொ.வே. சோமசுந்தரனார் விளக்கவுரைகளுடன்

akanAnUru - part 2 (verses 61-120)
with commentaries of po.vE. cOmacuntaranAr
In tamil script, unicode/utf-8 format