கச்சியப்ப முனிவர் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம் - இரண்டாங் காண்டம்
2. கழுவாய்ப்படலம் ( செய்யுள் 286 -707 )

kAnjcip purANam - canto 2, paTalam 2
of kacciyappa munivar
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருவாவடுதுறைக் கச்சியப்ப முனிவர்
அருளிய காஞ்சிப்புராணம் - இரண்டாவது காண்டம்
திரு. முத்துக்குமாரசாமி அவர்கள் உரையுடன்