திருமுருகாற்றுப்படை / நச்சினார்கினியர் உரை
உ.வே. சாமிநாத அய்யர் (தொகுப்பு)

tirumurukARRuppaTai, with the notes of naccinArkiniyar
edited by U.vE. cAminAta aiyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

" திருமுருகாற்றுப்படை- மூலமும்
மதுரையாசிரியர் பார்த்துவாசி நச்சினார்கினியருரையும்"


This file was last updated on 4 Jan. 2015
Feel free to send corrections to the webmaster.