புற நானூறு - மூலமும்
ஔவை துரைசாமி பிள்ளை விளக்க உரையும் - பாகம் 1

puRanAnURu -part 1 (verses 1-60)
with the commentary of auvai turaicAmi piLLai)
In tamil script, unicode/utf-8 format