புற நானூறு - மூலமும்
ஔவை துரைசாமி பிள்ளை விளக்க உரையும் - பாகம் 2

puRanAnURu -part 2 (verses 61-130)
with the commentary of auvai turaicAmi piLLai)
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 4 Jan. 2015.
Feel free to send corrections to the Webmaster.