புற நானூறு - மூலமும்
ஔவை துரைசாமி பிள்ளை விளக்க உரையும் - பாகம் 3

puRanAnURu -part 3 (verses 131-200)
with the commentary of auvai turaicAmi piLLai)
In tamil script, unicode/utf-8 format