குறிஞ்சிப் பாட்டு/ நச்சினார்கினியர் உரை
உ.வே. சாமிநாத அய்யர் (தொகுப்பு)

kuRinjcippATTu, with the notes of naccinArkiniyar
edited by U.vE. cAminAta aiyar
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 4 Jan. 2015.
Feel free to send corrections to the Webmaster.