பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம்
(திருவாலவாய் மான்மியம்)
3. திருவாலவாய்க் காண்டம் (படலம் 49-65)

tiruviLaiyATaR purANam
of paranjcOti munivar : canto 3
In tamil script, unicode/utf-8 format

பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம் (திருவாலவாய் மான்மியம்)
மூன்றாவது - திருவாலவாய்க் காண்டம் - பாகம் 1 ( படலம் 49- 65)This file was last updated on 8 March 2015.
Feel free to send corrections to the Webmaster.