ஐந்திணை 70
மூலமும் அ. நடராசபிள்ளையவர்கள் விளக்க வுரையும்

aintiNai ezupatu, mulam verses with the explanatory notes
of A. natarAja piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

மூவாதியர் இயற்றிய "ஐந்திணை யெழுபது"
மூலமும், தமிழ்ப் புலவர் திரு. அ. நடராசபிள்ளையவர்கள் விளக்க வுரையும்


This file was last updated on20 March 2015.
Feel free to send corrections to the webmaster.