தொல்காப்பியம்/ நச்சினார்கினியர் உரை
பொருளதிகாரம்: அகத்திணையியல்

tolkAppiyam -part 1, with the notes of naccinArkiniyar
poruLatikAram - akattiNaiyiyal
In tamil script, unicode/utf-8 formatThis file was last updated on 15 March 2015.
Feel free to send corrections to the Webmaster.