தொல்காப்பியம்/ நச்சினார்கினியர் உரை
பொருளதிகாரம்: புறத்திணையியல்

tolkAppiyam -part 2, with the notes of naccinArkiniyar
poruLatikAram - puRattiNaiiyal
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 18 March 2015.
Feel free to send corrections to the webmaster.