பாண்டிமாதேவி (சரித்திர நாவல்) - பாகம் 2
தீபம் நா. பார்த்தசாரதி எழுதியது.

pANTimAtEvi (historical novel), part 2
of tIpam nA. pArtacArati
In tamil script, unicode/utf-8 format