பெருந்தேவனார் அருளிய
பாரதம் (பொழிப்புரையுடன்)

pAratam of peruntEvanAr
ith commentary/notes
In tamil script, unicode/utf-8 format

பெருந்தேவனார் அருளிய பாரதம் (பொழிப்புரையுடன்)
This file was last updated on 30 march 2015.
Feel free to send corrections to the webmaster.