கபிலர் பாடிய "மலைபடுகடாம்"
மூலமும் நச்சினார்கினியர் உரையும்
உ.வே. சாமிநாத அய்யர் (தொகுப்பு)

malaipaTukaTAm of kapilar,
with the notes of naccinArkiniyar
edited by U.vE. cAminAta aiyar
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 30 March 2015.
Feel free to send corrections to the Webmaster.