முடத்தமக் கண்ணியார் பாடிய
பொருநராற்றுப்படை : மூலமும் நச்சினார்கினியர் உரையும்
உ.வே. சாமிநாத அய்யர் (தொகுப்பு)

porunarARRppaTai of muTattAmak kaNNiyAr,
verse with the notes of naccinArkiniyar
edited by U.vE. cAminAta aiyar
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 10 April 2015.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.