யசோதர காவியம் - மூலமும்
ஔவை துரைசாமி பிள்ளை உரையும் - பாகம் 2

yacOtara kAviyam with the
commentary/notes of auvai turaicAmi piLLai - part 2
In tamil script, unicode/utf-8 format

யசோதர காவியம் - மூலமும்
ஔவை துரைசாமி பிள்ளை உரையும் - பாகம் 2This file was last updated on 5 May 2015.
Feel free to send corrections to the Webmaster.