"குன்றைக்குடி மயூரகிரிநாதர் பிள்ளைத்தமிழ்"
மழவைராயனேந்தல் சுப்பிரமணிய பாரதியார் இயற்றியது.

kunRaikkuTi mayUrakirinAtar piLLaittamiz
of mazavairAyanEntal cuppiramaNiya pArtiyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

"குன்றைக்குடி மயூரகிரிநாதர் பிள்ளைத்தமிழ்"
மழவைராயனேந்தல் சுப்பிரமணிய பாரதியார் இயற்றியது.


This file was last updated on 5 May 2015.
Feel free to send corrections to the webmaster.