திருமாலிருஞ் சோலைமலை
அழகர் பிள்ளைத் தமிழ்
ஆசிரியர்: கவி காளருத்திரர் (?)

tirumAlirunj cOlaimalai azakar piLLaittamiz
of kavi kALaruttirar (?)
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 10 May 2015.
Feel free to send corrections to the webmaster.