நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
கௌசல்யா ஹார்ட், பாகம் 1 (பாசுரங்கள் 1 - 473)

nAlayira tivya pirapantam - English Translation
by Kausalya Hart, part 1 (verses 1- 473)
In tamil script, unicode/utf-8 format